Wroc³aw / Breslau

Braurei Otto Kathe

Brauerei Otto Kathe, Junkerstr. 25/26

  1885-1888