Szczecin / Stettin

Stettiner Brauerei A.G. "Elysium"

Stettiner Brauerei A.G."Elysium"

  1871-1945