Sopot / Zoppot

Brauerei Bergschl÷sschen

Bergschl÷sschen Brauerei Zoppot August Karpi˝ski (Pommerscherstr.,Armii Krajowej 137)

Bergschl÷sschen Brauerei Zoppot Micha│ Wanninger

Bergschl÷sschen Brauerei Zoppot Piotr i Walter Wanninger (synowie)

  1875-1902

  1902-1908

  1908-1918